Poesiola in dialetto camplese – 1

Cacchə cosə j’amanghə a ’šta parlatə,
cərtə voddə nzə trovə li parolə;
per esembjə, sə nna vu fa mattə a rrətə
gnə lu pu’ dəcə a na uajonə: «Ta amə».

Ma nən è nu prubblemə accuscə ggrossə,
e jə ggià so truvatə lu səstemə:
quandə ’šta cosə jə la vu fa capə’.
pruvəjə a ddəcə: «Tu mi fi murə’!».

(1989)
(Il carattere ə indica il suono della e francese nell’articolo determinativo le; il carattere š, il suono di sc nella parola scena.)