Poesiola in dialetto camplese – 2

Vujə pruvà a vvədà sə ’štu dialettə
chə m’ha massə su mmocchə lu dəštənə
po sərvə’ p’arcuntà quallə chə sendə
a li voddə a passà dandrə a lu corə.

Oh, scə, lu saccə, šta parlatə è ddurə,
fattə pə gentə chə ’ngè bbətuatə
a dəcə cosə tantə dəlləchətə
e chə magarə sə vərgugnə purə
a ffa vədà chə te chiusə llà ’mbettə.

Jə mo lu so ’mbaratə l’itaglianə,
eppurə pə parlà də cərtə cosə
ch’arrəvə appəddavarə da lundanə
e mə tocchə li vanə də lu corə,
nascə a li labbrə ’šti parolə antəchə
chə mə portə qua dandrə da uajonə.

Chəllə ch’addupravamə llà la casə,
chəllə chə mə dəcevə mamma mi’,
li stəssə chə currevə pə lli stradə
’nzimbrə a llu vendə chə nzə farmə majə
e a la marmajə
də li cumbagna mi’.

(1989)

(Il carattere ə indica il suono della e francese nell’articolo determinativo le; il carattere š, il suono di sc nella parola scena.)

Poesiola in dialetto camplese – 1

Cacchə cosə j’amanghə a ’šta parlatə,
cərtə voddə nzə trovə li parolə;
per esembjə, sə nna vu fa mattə a rrətə
gnə lu pu’ dəcə a na uajonə: «Ta amə».

Ma nən è nu prubblemə accuscə ggrossə,
e jə ggià so truvatə lu səstemə:
quandə ’šta cosə jə la vu fa capə’.
pruvəjə a ddəcə: «Tu mi fi murə’!».

(1989)
(Il carattere ə indica il suono della e francese nell’articolo determinativo le; il carattere š, il suono di sc nella parola scena.)