Una poesiola sul Natale in dialetto camplese

Ddò štatuattə purə ‘mbò sbrəccitə,
nu ccò də carpənellə, nu spəcchiattə,
pə fa lu laghə nghə li paparellə,
li pašturə, li pecurə e lu ‘gnillə,
lu zampugnarə nghə li ciarammellə,
Giuseppə, la Madonnə e su la pajə,
dəštesə tra lu vovə e l’asənellə,
lu Bambənellə nghə li vraccə apirtə.
Arvè Natalə. È nu məšterə antəchə,
mə ve’ da piagnə eppurə so’ fələcə.

 

(1982)

(Il carattere ə indica il suono della e francese nell’articolo determinativo le; il carattere š, il suono di sc nella parola scena.)